Místní koeficient pro výpočet daně z nemovitých věcí

 

Spustit mapu

 

Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne 20.9.2023 usnesením č. 0430/ZM2226/10 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) a § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 8/2023 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí .

V přílohách č.1 a č.2 k OZV č. 8/2023 naleznete statické mapy a seznamy parcelních čísel dle obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí podle Čl. 3 Místní koeficient.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.