Změna č.3 Územního plánu Ostravy

(návrh určený pro veřejné projednání)

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo o pořízení Změny č. 3 Územního plánu Ostravy (dále jen ÚPO) zkráceným postupem a o obsahu této změny usnesením č. 1538/ZM1822/24 dne 23.6.2021. Obsah této změny byl následně doplněn o dvě nové položky usnesením zastupitelstva města č.1739/ZM1822/27 ze dne 10.11.2021.

Návrh Změny č. 3 Územního plánu Ostravy byl zpracován dle schváleného obsahu, který vychází z vlastního podnětu města a návrhů na změnu územního plánu obdržených od fyzických a právnických osob a městských obvodů, o jejichž pořízení zastupitelstvo města rozhodlo.

Veřejné projednání návrhu Změny č. 3 ÚPO se uskutečnilo dne 7. 3. 2022 v 16:00.

Stanoviska, námitky a připomínky k projednávanému návrhu změny územního plánu bylo možné dle stavebního zákona uplatnit do 14. 3. 2022.

Předmětem návrhu změny je zejména:

  • Změna způsobu využití většinou menších ploch a jednotlivých pozemků převážně v zastavěném území města – změna reaguje na skutečné současné využití území nebo umožňuje širší využití.
  • Vymezení nových nebo rozšíření stávajících zastavitelných ploch pro bydlení v rodinných domech (pouze v minimálním rozsahu)
  • Zrušení zastavitelných ploch pro bydlení v rodinných domech a pro lehký průmysl, ve kterých nebyl dosud projeven zájem o výstavbu
  • Změna způsobu využití již vymezených zastavitelných ploch lépe odpovídající navazujícímu území
  • Vymezení území, ve kterém je pro novou výstavbu stanoveno pořadí změn (etapizace)
  • Provedení aktualizace zastavěného území, prvků dopravy a inženýrských sítí
  • Úprava některých regulativů ploch s rozdílným způsobem využití tak, aby byly srozumitelnější a výklad jednoznačný
  • Problematika stanovení podmínky zpracování územních studií pro vybrané zastavitelné a přestavbové plochy

Koncepce rozvoje města stanovená v ÚPO není měněna. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno.

Návrh Změny č. 3 ÚPO obsahuje:

VÝROK
 Textová část:
Textová část (1,2MB) odkaz na soubor v PDF
 Grafická část: Výkres: Legenda:
V1 Základní členění území (48,5MB) odkaz na soubor v PDF (510kB) odkaz na soubor v PDF
V2 Hlavní výkres – urbanistická koncepce (63,9MB) odkaz na soubor v PDF (629kB) odkaz na soubor v PDF
V2.1 Hlavní výkres – koncepce uspořádání krajiny (59,9MB) odkaz na soubor v PDF (1,2MB) odkaz na soubor v PDF
V2.2 Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury – doprava (31,5MB) odkaz na soubor v PDF (1,3MB) odkaz na soubor v PDF
V2.3 Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury – zásobování elektřinou a telekomunikace (19,1MB) odkaz na soubor v PDF (428kB) odkaz na soubor v PDF
V2.5 Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury – zásobování vodou a kanalizace (31,3MB) odkaz na soubor v PDF (1,7MB) odkaz na soubor v PDF
V3 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (32,7MB) odkaz na soubor v PDF (467kB) odkaz na soubor v PDF

ODŮVODNĚNÍ 
 Textová část:
Textová část (1,7MB) odkaz na soubor v PDF
 Grafická část: Výkres: Legenda:
O1 Koordinační výkres (45,6MB) odkaz na soubor v PDF (2,6MB) odkaz na soubor v PDF
O3 Předpokládaný zábor zemědělského půdního fondu a PUPFL (41,6MB) odkaz na soubor v PDF (308kB) odkaz na soubor v PDF
 Přílohy:
III.3 Výpis pozemků dotčených veřejně prospěšnými stavbami, veřejně prospěšnými opatřeními a plochami pro asanaci (1,3MB) odkaz na soubor v PDF
VI.3 Text s vyznačením změn (3,5MB) odkaz na soubor v PDF

Kompletní dokumentaci návrhu Změny č. 3 je možné stáhnout ve formátu zip.

Grafická část návrhu Změny č. 3 pro veřejné projednání je také dostupná v mapové aplikaci „ÚZEMNÍ PLÁN – ZMĚNA“

Spustit mapu

Jak se ve změně vyznám?

Návrh změny územního planu se skládá z části výrokové, v níž je uvedeno, co se navrhuje, a z části odůvodnění, kde jsou popsány důvody pro navrhované změny. Obě části mají svou textovou a grafickou formu. V grafické části změny územního plánu jsou navrhované úpravy zakresleny nad zesvětleným podkladem platného územního plánu. Pro lepší srozumitelnost a přehlednost změn v textové části je zpracován „Text s vyznačením změn“, který obsahuje text platného územního plánu s barevným zobrazením všech navržený změn.

Na koho se mohu obrátit?

V případě potřeby dotazu, či nejasností, je možno se obrátit na tyto pracovníky odboru územního plánování a stavebního řádu, magistrátu města:

Ing. Tereza Nováčková, tel. 599442267, tnovackova@ostrava.cz

Ing. Alena Prusková, tel. 599442320, apruskova@ostrava.cz