Územně analytické podklady

 

Územně analytické podklady se zpracovávají podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon) a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. (O územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti).

Územně analytické podklady jsou v těchto ustanoveních nově vymezeným druhem územně plánovacích podkladů, které mají zjišťovat a vyhodnocovat stav a vývoj území a být jedním z podkladů pro pořizování politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, jejích změn a pro rozhodování v území.

Cílem ÚAP je v první řadě shromáždit aktuální podklady pro rozbor udržitelného rozvoje území zahrnující zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, limity využití území, zjištění a vyhodnocení záměrů na provedení změn v území.

V další analytické části dokumentace vyhodnocuje udržitelnost rozvoje území s uvedením jeho silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb v tematickém členění zejména na horninové prostředí a geologii, vodní režim, hygienu životního prostředí, ochranu přírody a krajiny, zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa, veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, podmínky demografické a sociální, bydlení, rekreaci, hospodářské podmínky. Na závěr vyhodnocuje vyváženost vztahu územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.

V poslední části dokumentace stanovuje problémy k řešení v územně plánovacích dokumentacích zahrnující zejména urbanistické, dopravní a hygienické závady, vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s limity využití území, ohrožení území například povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy.

 

Územně analytické podklady.

A. TEXTOVÁ ČÁST

A.1 – Průvodní zpráva

B. GRAFICKÁ ČÁST

Výkres limitů využití území

Výkres hodnot území

Výkres záměrů na provedení změn v území

Výkres problémů

 

Projekt POŘÍZENÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ pro správní obvod Statutárního města Ostravy byl spolufinancován ze strukturálních fondů Integrovaného operačního programu, Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Celkové náklady na pořízení ÚAP činily 928 200 Kč z toho podíl podpory z IOP činil 928 000 Kč.