Změna č. 4a Územního plánu Ostravy

(návrh)

Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo o pořízení Změny č. 4a Územního plánu Ostravy (dále jen ÚPO) zkráceným postupem a o obsahu této změny usnesením 2144/ZM1822/35 dne 22.6.2022. Návrh Změny č. 4a ÚPO byl zpracován dle schváleného obsahu, který vychází z vlastního podnětu města a návrhů na změnu územního plánu obdržených od fyzických a právnických osob a městských obvodů, o jejichž pořízení zastupitelstvo města rozhodlo.

Veřejné projednání návrhu Změny č. 4a Územního plánu Ostravy se uskutečnilo dne 8. 4. 2024. Stanoviska, námitky a připomínky k projednávanému návrhu změny územního plánu bylo možné dle stavebního zákona uplatnit do 15. 4. 2024.

V současnosti probíhá vyhodnocení a zpracování výsledků veřejného projednání.

 

Předmětem návrhu změny je zejména:

  • Změna využití a úprava regulativů významných přestavbových ploch města – Hrušov, Pod Žofinkou a část území DOV (včetně doplnění tramvajové dopravy)
  • Změna způsobu využití většinou menších ploch a jednotlivých pozemků převážně v zastavěném území města – změna reaguje na skutečné současné využití území nebo umožňuje širší využití
  • Vymezení nových nebo rozšíření stávajících zastavitelných ploch pro bydlení v rodinných domech (pouze v minimálním rozsahu)
  • Změna plochy rezervy vysokorychlostní tratě (VRT) na návrhový prvek v úseku od hranic s Jistebníkem po řeku Odru
  • Provedení aktualizace zastavěného území, prvků dopravy a inženýrských sítí
  • Aktualizace prvků územního systému ekologické stability (ÚSES)
  • Řešení problematiky fotovoltaiky
  • Úprava některých regulativů ploch s rozdílným způsobem využití tak, aby byly srozumitelnější a výklad jednoznačný

Koncepce rozvoje města stanovená v ÚPO není měněna. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nebylo zpracováno.

Návrh Změny č. 4a ÚPO obsahuje:

VÝROK
 Textová část:
Textová část (2,58 MB) odkaz na soubor v PDF
 Grafická část: Výkres: Legenda:
V1 Základní členění území (45,20 MB) odkaz na soubor v PDF (1,68 MB) odkaz na soubor v PDF
V2 Hlavní výkres – urbanistická koncepce (64,88 MB) odkaz na soubor v PDF (642 kB) odkaz na soubor v PDF
V2.1 Hlavní výkres – koncepce uspořádání krajiny (79,69 MB) odkaz na soubor v PDF (1,22 MB) odkaz na soubor v PDF
V2.2 Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury – doprava (30,45 MB) odkaz na soubor v PDF (1,40 MB) odkaz na soubor v PDF
V2.3 Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury – zásobování elektřinou a telekomunikace (11,03 MB) odkaz na soubor v PDF (435 kB) odkaz na soubor v PDF
V2.5 Hlavní výkres – koncepce veřejné infrastruktury – zásobování vodou a kanalizace (34,97 MB) odkaz na soubor v PDF (1,74 MB) odkaz na soubor v PDF
V3 Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace (47,66 MB) odkaz na soubor v PDF (484 kB) odkaz na soubor v PDF

ODŮVODNĚNÍ 
 Textová část:
Textová část (2,42 MB) odkaz na soubor v PDF
 Grafická část: Výkres: Legenda:
O1 Koordinační výkres (122,80 MB) odkaz na soubor v PDF (2,67 MB) odkaz na soubor v PDF
O2 Širší vztahy (71,46 MB) odkaz na soubor v PDF
O3 Předpokládaný zábor zemědělského půdního fondu a PUPFL (22,34 MB) odkaz na soubor v PDF (273 kB) odkaz na soubor v PDF
Schéma: SK2 Krajinný ráz – kulturně – historické hodnoty (17,06 MB) odkaz na soubor v PDF
 Přílohy:
III.4a Výpis pozemků dotčených veřejně prospěšnými stavbami, veřejně prospěšnými opatřeními a plochami pro asanaci (986 kB) odkaz na soubor v PDF
VI.4a Text s vyznačením změn (6,87 MB) odkaz na soubor v PDF
VII.4a Seznam nemovitých kulturních památek na území města Ostravy (423 kB) odkaz na soubor v PDF

Kompletní dokumentaci návrhu Změny č. 4a je možné stáhnout ve formátu zip (531 MB).

Grafická část návrhu Změny č. 4a pro veřejné projednání je také dostupná v mapové aplikaci „ÚZEMNÍ PLÁN – ZMĚNA“

Spustit mapu

Jak se ve změně vyznám?

Návrh změny územního plánu se skládá z části výrokové, v níž je uvedeno, co se navrhuje, a z části odůvodnění, kde jsou popsány důvody pro navrhované změny. Obě části mají svou textovou a grafickou formu. V grafické části změny územního plánu jsou navrhované úpravy zakresleny nad zesvětleným podkladem platného územního plánu. Pro lepší srozumitelnost a přehlednost změn v textové části je zpracován „Text s vyznačením změn“, který obsahuje text platného územního plánu s barevným zobrazením všech navržených změn.

Na koho se mohu obrátit?

V případě potřeby dotazu, či nejasností, je možno se obrátit na tyto pracovníky odboru územního plánování a stavebního řádu, magistrátu města:

Ing. Tereza Nováčková, tel. 599442267, tereza.novackova@ostrava.cz

Ing. Alena Prusková, tel. 599442320, alena.pruskova@ostrava.cz

Ing. arch. Hana Paclová Ph.D., tel. 599443468, hana.paclova@ostrava.cz